راهکارهای تشخیص پیش از موعد سرطان:

                                      (توصیه های انجمن بین المللی سرطان)

آیا می دانید 40%  انواع سرطانها قابل پیشگیری هستند؟

 آیا می دانید سالانه 8 میلیون نفر در جهان جان خود را در اثر ابتلا به سرطان از دست میدهند؟

آیا می دانید سالانه 000/70 مورد سرطان و 000/30 مرگ ناشی از آن در ایران رخ می دهد؟

آیا می دانید شایعترین سرطان در مردان ایرانی سرطان معده و شایعترین سرطان در زنان ایرانی سرطان پستان است؟

آیا می دانید استعمال دخانیات به تنهایی مسئول وقوع سالانه 000/800/1 مرگ ناشی از سرطان در جهان می باشد؟

نوع  سرطان                                             روش تشخیص                             فاصله زمانی بین آزمایشات

سرطان راست روده و روده بزرگ

آزمایش مدفوع از نظر خون مخفی

بعد از 50 سالگی سالی یک بار

معاینه رکتوم(مقعد)

بعد از 40 سالگی سالی یک بار

بررسی قسمتهای انتهای روده بزرگ

بعد از 50 سالگی هر 5-3 سال یک بار

سرطان پروستات 

معاینه راست روده و آزمایش خون از نظر

وجود آنتی ژن پروستاتی

بعد از 50 سالگی سالی یک بار.

در صورتی که عوامل خطرزا وجود داشته باشد، از 45 سالگی سالی یک بار

سرطان پستان

معاینه پستان توسط خود فرد

بعد از 18 سالگی ماهی یک بار

معاینه سینه توسط پزشک

بین سنین 18 و 40 سالگی هر 3 سال یک بار، سپس سالانه

تصویر برداری از سینه(ماموگرافی)

یک بار در سن 40-35 سالگی—از سنین 49-40 یک یا دو سال یکبار

از 50 سالگی سالانه

سرطان گردن رحم

پاپ اسمیر

بین سنین 18 تا 65 سالی یک بار

سرطان گردن رحم، تخمدان و رحم

معاینه لگنی

بین 40-18 سالگی هر یک الی 3 سال یک بار و سپس سالانه