شب می رسد،
چشمانم بسته می شوند،
دنیا تمام می شود...
               
                    و تو شروع می شوی..

                                                 
                                                                                               

   

                          اندوه واهی
شب می رسد،

قطره ای دیگر از شمع زندگی مان به زمین می چکد

و تو همچنان..

در افسون اندوهی جدید

شادی های زندگی مان را نمی بینی...