با سلام:

پاور پوینت مربوط به کنفرانس دلیریوم را از اینجا دانلود کنید.