دریاچه ارومیه: در حال احتضار، آخرین نفسهایش را به سختی میکشد.
با دیدن عکسهای زیر به موضوعات زیر فکرمیکنم:

حفظ منابع و ثروتهای طبیعی، سرمایه گذاری و کار آفرینی، خشک شدن دریاچه تا 3 سال بعد، ایجاد و گسترش کویر نمکی، ایجاد دریاچه های مصنوعی ، جذب گردش گر، 30 سال تلاش برای پل سازی روی دریاچه ای که خشک شد. 
و به این فکر میکنم که اگر چنین شرایطی در کشورهای پیشرفته بود، غیر از مسیولین گروههای طرفدار محیط زیست چه میکردند؟
من که در این زمینه ها تخصصی ندارم، فقط حرف دلم را نوشتم... دلی که با دیدن صحنه های مرگ دریاچه بدرد می آید.
0b44ij4yb75iithc93o.jpg" alt="


5eo710rn18epp16i1bq.jpg" alt="" />
69kwnpptn9p2u6kgnq9d.jpg" alt="" />

w8jzowgnlc5od03k86qh.jpg" alt="" />

cfbw83zr6td3k9xxc4c1.jpg" alt="" />

wxlse0v0ct3kuxkkb.jpg" alt="" />