خوش به حالتان
 اگر در ارومیه نبودید و اگر ندیدید زخمی ها و کشته های سقوط هواپیما را و ندیدید سوگ بازمانده ها را...