یادمان باشد همیشه:

ذره ای حقیقت و جدی بودن در پس هر "فقط یه شوخی بود"

کمی کنجکاوی در پس هر "همینطوری پرسیدم"

قدری احساسات در پس هر "به من چه اصلا... "

مقداری خرد و آگاهی در پس هر "چه میدونم"

واندکی درد در پس هر "اشکال نداره"

وجود دارد.

                                                  برگرفته از:www.dehestani.blogfa.com