انسان،
 به میان جمعیت پر هیاهو می رود

              که غوغای خاموشی اش را                  
                                       غرق کند...