شعر...

                                                                         راز نهان

                        ...وپلی میخواهم كه بنایش سازم

     

                روی این رود زمان

              

واز این   مهلكه  جان در ببرم

 

پلی از خا كی عمر        

                                    

 به فراسوی زمان،

 به یكی باغ بزرگی كه در آن

 

آتش شعله ور راز درون

 در زلالیت                                                                                                                                                                   یك چشمه دوست       خاموش كنم

 

                                                                                                                                                 وغبار از رخ آیینه دل  

                     برگیرم.                                                                                                                                                                                   

"علیرضا جمالی" اردیبهشت 1370- تبریز