میگویند: تنگنای سدها راه نفس را بسته اند..

                                                         و    دریاچه زیبای من جان میدهد.

آبها به کویرها میرسند و دشتها احیا می شوند

                                                                   و من ملتمسانه به امید بارانم...

 

             امروز دعای بارانم را تو میخوانی؟