در آن نوبت که بندد دست نیلوفر

به پای سرو کوهی دام...

             من از یادت نمی کاهم..80886379537112751563.jpg" alt="" />